HOME
ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำนิยม
สายการผลิต
มาตรฐานความปลอดภัย

หน้าที่หลักของสารผสมล่วงหน้า คือ นำวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารอื่นๆ เข้าไปผสมในอาหารสัตว์อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ การใส่สารผสมล่วงหน้าที่ถูกต้อง เป็นเงื่อนไขสำคัญของคุณภาพอาหารสัตว์ที่ดี

ปัจจุบัน เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ผลิตสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ปีก สุกร ปลา กุ้ง และวัว ก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาต้องทำการทดสอบอย่างถี่ถ้วนศึกษารายละเอียดสินค้าต้นแบบ ประเมินความเป็นไปได้ของการผลิต และกำหนดสูตร

การตัดสินใจในการผลิต ต้องดูปัจจัยแวดล้อม เช่น ราคาวัตถุดิบการทำปฏิกริยา และประสิทธิภาพ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น ขนาดของอนุภาค การจัดการสื่อที่เหมาะสม ประเภทอุปกรณ์ การผสม และลำดับการเติมวัตถุดิบ

สื่อที่ใช้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธาตุอาหารมีการกระจายอย่างทั่วถึง
วัตถุดิบจะถูกตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ บริษัทซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่ผ่านการรับรอง และวิเคราะห์วัตถุดิบและสารผสมล่วงหน้าตามมาตรฐาน AOAC ส่วนการวิเคราะห์ยาสัตว์ ใช้มาตรฐานและขั้นตอนเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา และในอังกฤษ

นอกจากการตรวจสอบธาตุอาหารตามข้อมูลของผู้ขายแล้ว สินค้าจะต้องถูกตรวจสอบอีกครั้งโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ ซึ่งจะวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร ปริมาณโลหะหนัก ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละชุดการผลิต การปนเปื้อนของโลหะหนักในห่วงโซ่อาหาร เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน

ในการคิดสูตร ได้มีการคำนึงถึงปริมาณโลหะหนัก เพื่อป้องกันการสะสมโลหะหนักในเนื้อสัตว์ไม่ให้เกินกว่ามาตรฐาน

สื่อและวัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณมาก จะนำมาชั่งที่ชั้นล่าง และใช้ลมดันวัตถุผ่านระบบท่อสู่ถังเก็บวัตถุดิบ 12 ใบที่ด้านบน วัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณน้อยอีก 14 ชนิด จะถูกชั่งโดยอัติโนมัติด้วยระบบ Micro Dosing มีบางส่วนของวัตถุดิบที่ต้องชั่งและเติมที่ช่องเติมด้วยมือ

บริษัทใช้ซอฟท์แวร์ DOSA ในการควบคุมการชั่งและคำนวณสูตรทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณน้อยและวัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณมาก จะถูกชั่งอย่างเที่ยงตรง และปล่อยลงมายังเครื่องผสม ซึ่งจะทำการผสมและปล่อยสารผสมลงมายังหน่วยบรรจุ ซึ่งอยู่ชั้นล่าง

ในการผลิต จะทำการผลิตสินค้ากะละชนิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน หลังการผลิตแต่ละครั้ง ต้องทำความสะอาดเครื่องผสมและเครื่องบรรจุหลังเลิกงาน

สารผสมล่วงหน้า จะถูกบรรจุในถุงขนาด 20, 25, 30, 50 และ 100 กิโลกรัม จากนั้น จะมีการติดฉลาก และฝ่ายควบคุมคุณภาพทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบว่าฉลากถูกต้อง และคุณภาพของสินค้าตรงตามมาตรฐาน สารผสมล่วงหน้าที่ผลิตเสร็จแล้ว จะเก็บในอุณหภูมิห้อง ส่วนสินค้าอื่นจะจัดเก็บในห้องปรับอากาศ ซึ่งควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส

สายการผลิตสารผสมล่วงหน้ากลุ่มแร่ธาตุและวิตามิน จะแยกจากกัน แต่ละสายการผลิต มีอุปกรณ์เฉพาะ เช่น เครื่องผสม เครื่องชั่ง และเครื่องบรรจุ

มีการแยกสายการผลิตของสินค้าสองประเภทนี้ออกจากกันสื่อและวัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณมากจะถูกชั่ง และบรรจุในถัง IBC ที่ชั้นล่าง จากนั้น จึงเติมส่วนผสมที่ใช้ในปริมาณน้อยที่ชั้นสองส่วนผสมนี้จะถูกปล่อยลงในถังผสม IBC และนำขึ้นไปปล่อยลงในถังผสมที่ชั้นสาม เครื่องผสมมีระบบสเปรย์ของเหลว เมื่อสิ้นสุดกระบวนการผสมแล้วสารผสมจะถูกลำเลียงผ่านท่อมายังหน่วยบรรจุ ซึ่งอยู่ชั้นล่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน มีการจัดลำดับการผลิตและผลิตสินค้ากะละ 1 ชนิดเท่านั้น เครื่องผสมและจุดบรรจุจุถูกทำความสะอาดทุกวันหลังเลิกงาน

เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ผลิตยาซัลฟา Erythromycin และยาอื่นๆ ทั้งในรูปของยาผง และยาน้ำ ส่วนประกอบของยาจะถูกชั่ง บรรจุและผสมในถัง IBC ซึ่งจะนำเข้ามาผสมในห้องผสม โดยมีขนาดการผลิตครั้งละ 600 กิโลกรัม ระยะเวลาการผสม 20-30 นาที เมื่อผสมเสร็จ จึงนำผลิตภัณฑ์ไปบรรจุ ในส่วนของยาน้ำ ใช้ Dextrose เป็นสื่อ โดยสื่อและตัวยาจะถูกเตรียมและส่งผ่านระบบท่อไปยังห้องผสม ซึ่งมีกำลังการผลิตครั้งละ 1,000 ลิตร การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ จะทำทันทีภายหลังจากการผลิตแต่ละชุดจบลง

สายการผลิตเพนนิซิลิน จะแยกขาดจากสายการผลิตอื่นๆ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน GMP และมีระบบควบคุมอากาศที่เป็นเอกเทศ

ห้ามนำเสื้อผ้าและอุปกรณ์จากแผนกนี้ เข้าสู่เขตที่ผลิตสินค้าอื่น อีกทั้งไม่อนุญาตให้พนักงานจากส่วนการผลิตเพนนิซิลิน ปะปนกับพนักงานในสายการผลิตอื่น การที่ต้องควบคุมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเพนนิซิลิน อาจก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงในคนได้ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีโกดังเก็บแยกจากสินค้าอื่นและเก็บในห้องปรับอากาศที่มิดชิด สายการผลิตเพนนิซิลิน มีเครื่องผสม ซึ่งสามารถผสมได้ชุดละ 200 กิโลกรัม

เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ผลิตยาฆ่าเชื้อชนิดเหลว เช่น อัลดีไฮด์ (ฟอร์มัลดีไฮด์ และกลูทาราดีไฮด์) ไอโอดีน เบนซาโคเนียม ฯลฯ โดยเตรียมส่วนผสมในห้องสะอาดที่ปราศจากเชื้อ มีการใช้ระบบ CIP เพื่อทำความสะอาดระบบท่อ และทำความสะอาดทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการผลิตแต่ละชุด ยาฆ่าเชื้อ บรรจุในภาชนะขนาด 100-500 มิลลิลิตร ขนาด 1 ลิตร 5 ลิตร และบรรจุถัง 200 ลิตร แผนกยาฆ่าเชื้อ มีเครื่องฟอกกลิ่น และโรงงานบำบัดน้ำเสียด้วย

 

 
send mail to us