HOME
ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำนิยม
สายการผลิต
มาตรฐานความปลอดภัย

  • พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค
  • ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้สัญลักษณ์ของ เครือเบทาโกร
  • มีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของโลก สร้างประโยชน์ร่วมกัน ในระยะยาวต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุน และ ผู้ถือหุ้น
 
send mail to us