HOME
ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำนิยม
สายการผลิต
มาตรฐานความปลอดภัย


เป็นผู้นำธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์ ทั้งในประเทศและภูมิภาค จากฐานการผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม

 
send mail to us